Walne Zgromadzenie Członków SKS

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM   Zarząd Starogardzkiego Klubu Sportowego z siedzibą w Starogardzie Gd., przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,...

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Zarząd Starogardzkiego Klubu Sportowego z siedzibą w Starogardzie Gd., przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, wpisany pod nr 22 do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej pod nazwą Starogardzki Klub Sportowy, na podstawie § 20 ust 2 Statutu Klubu zwołuje niniejszym na dzień 27.11.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Starogardzkiego Klubu Sportowego, które odbędzie się o godzinie 17.00 w holu Miejskiej Hali Sportowej (OSiR) w Starogardzie Gd. przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, drugi termin wyznacza się na godz. 17.30 (termin i miejsce jak termin pierwszy), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza WZC.
 2. Stwierdzenie uprawnienia WZC do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu WZC.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego WZC.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za okres 2016 – 2019 wraz z projektem kierunków rozwoju Klubu w latach następnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Klubu i z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 9. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 10. Wybór Komisji Wyborczej.
 11. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 13. Przedstawienie projektu uchwał w sprawie zmian w Statucie.
 14. Dyskusje – wolne wnioski.
 15. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 16. Podjęcie Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

a/ przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z WZC z dnia 28.06.2016 r,

b/zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,

c/zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d/udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e/zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2016 -2018

 1. Zamknięcie obrad WZC.

 

UWAGA:

-/ projekty regulaminu obrad i uchwał są wyłożone do wglądu  członków Klubu w siedzibie SKS-u

-/ obecność członków jest obowiązkowa,

-/ prosimy o wcześniejsze przybycie w celu załatwienia spraw organizacyjnych.

 

 

Prezes Zarządu

Wojciech Myszk

 

 

 

 

 

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY