Aktualizacja Programu Rewitalizacji na finiszu

Starogard od czerwca ubiegłego roku aktualizuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta. 14 maja br. odbyły się konsultacje społeczne uaktualnionej wersji dokumentu. To ostatnia faza procesu przygotowującego dokument do opiniowania i...

Starogard od czerwca ubiegłego roku aktualizuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta. 14 maja br. odbyły się konsultacje społeczne uaktualnionej wersji dokumentu. To ostatnia faza procesu przygotowującego dokument do opiniowania i przedstawienia go Radzie Miasta do zatwierdzenia.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który zawiera zdiagnozowane problemy związane z rewitalizacją obszaru w trzech sferach społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowo-technicznej. Jego istotą jest określenie wizji i celów dla rozwoju tego obszaru na kolejne lata.  Zawiera  też propozycje projektów i przedsięwzięć do realizacji. Od czerwca 2023 roku władze miasta aktualizują ten dokument. Celem tego działania jest wyznaczenie nowych kierunków działań, mających na celu poprawę komfortu i jakości życia oraz zapobiegnięciu wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją.

Do 27 maja mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem GPR na stronie https://bip.starogard.pl/m,345,ogloszenia.html i zgłosić swoje uwagi na adres rewitalizacja@um.starogard.pl

We wtorek 14 maja przedstawiciele instytucji społecznych i lokalnej społeczność przeanalizowali ustalenia poczynione podczas rocznego procesu aktualizacji GPR.

Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na trzy grupy: społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Przejrzeli słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju obszaru w ich zakresie. Zatwierdzili tez zdiagnozowane we wcześniejszych analizach problemy oraz możliwości im zaradzenia poprzez realizację konkretnych zadań.

Dokument GPR, po naniesieniu poprawek wynikających z konsultacji, poddany zostanie opiniowaniu, a następnie procederze zatwierdzenia przez Radę Miasta.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY