Nowy kierunek na EUH-E: położnictwo

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna złożyła wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie nowego kierunku, jakim jest położnictwo. Na ten temat rozmawiamy z dr Anną Tałaj, prodziekanem Wydziału Nauk...

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna złożyła wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie nowego kierunku, jakim jest położnictwo. Na ten temat rozmawiamy z dr Anną Tałaj, prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu.

– Od kiedy studenci będą mogli studiować położnictwo w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

dr Anna Tałaj, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E: – Planowane uruchomienie kierunku położnictwo to październik 2020 roku, a więc rok akademicki 2020/2021. W czerwcu spodziewamy potwierdzenia, że kierunek będzie uruchomiony.

 

– Dlaczego władze Wydziału Nauk o Zdrowiu zdecydowały się na uruchomienie takiego kierunku?

– W październiku 2019 roku uruchomiono w EUH-E Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik dydaktycznych opartych na wykorzystaniu symulacji w procesie nauczania, przyszły personel medyczny w praktyce zdobywa niezbędne umiejętności bez konieczności wykonywania ich na pacjencie. To dzięki stworzeniu CdiSM – odzwierciedlającego realne warunki pracy pracowników ochrony zdrowia, wyposażonego w nowoczesne trenażery, fantomy i symulatory – możliwe jest maksymalne urealnienie nauki przyszłych położnych.

W ostatnich latach obserwuje się wiele pozytywnych zmian związanych z wykonywaniem zawodu położnej. Pojawiły się nowe obszary, w których położne mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz stosować ją w praktyce. Wprowadzenie standardu opieki nad kobietą w fizjologicznej ciąży, przebiegu porodu i połogu stanowi podstawę do prowadzenia przez położną opieki, opartej na aktualnej wiedzy medycznej, zapewnienia optymalnego przebiegu porodu z zachowaniem preferencji rodzącej, co do formy i sposobu porodu, bez zbędnej interwencji farmakologicznej, medycznej czy technologicznej.

W 2015 roku nadane zostały nowe kompetencje i uprawnienia. Położne otrzymały możliwości samodzielnej ordynacji i wypisywania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także kierowanie na badania diagnostyczne. Dlatego jest to samodzielny zawód, dający wiele satysfakcji oraz możliwości rozwoju. Ten zawód to nie tylko wiedza, to także pasja i powołanie, gdyż w rękach położnej spoczywa odpowiedzialność za spokój matki i życie jej dziecka.

 

– Ile czasu będą trwały studia? Jakie studia uzupełniające będzie mógł podjąć absolwent tego kierunku?

– Studia pierwszego stopnia będą trwać sześć semestrów i kończyć się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich – na kierunku położnictwo.

 

– Jakie są kryteria dla kandydatów na studia zainteresowanych położnictwem?

– To studia dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzą z zakresu medycyny – zwłaszcza w obszarze położnictwa; są rzetelne, odpowiedzialne, sumienne i nastawione na nieustanne poszerzanie swoich umiejętności. Mają poczucie misji i pragną służyć drugiej osobie, wykazują się wysokim poziomem empatii, życzliwości i opiekuńczości. Pragną pracować w zawodzie położnej, oferując pacjentkom kompleksową opiekę okołoporodową.

Ważną cechą jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, kultura osobista i poszanowanie godności ludzkiej, opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy, życzliwość. Niezwykle istotna jest odpowiedzialność moralna oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Takie osoby powinny charakteryzować się rzetelnością, sumiennością, zaangażowaniem i samokontrolą. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

– Jakie są perspektywy zawodowe absolwenta kierunku położnictwo?

– Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu położnej. Celem kształcenia na kierunku położnictwo jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu położnictwa.

–  Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na położnictwo.

Sylwetka absolwenta:

– świadczenia zdrowotne wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu i chorej ginekologicznie

– specjalistyczna ambulatoryjna i podstawowa opieka zdrowotna

– samodzielne prowadzenie i przyjmowanie porodów prawidłowych

– opieka nad matką i noworodkiem

– nadzór nad opieką położniczo-ginekologiczną

– prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej, np. w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka

– realizowanie procesu kształcenia położnych

– pełnienie funkcji kierowniczych

– prowadzenie badań naukowych.

 

Miejsca zatrudnienia absolwentów kierunku położnictwo:

– absolwenci położnictwa znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w oddziałach położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, w salach porodowych.

– podejmują pracę w ośrodkach położniczej opieki domowej oraz szkołach rodzenia, gdzie położne, często samodzielnie, udzielają fachowych porad i otaczają opieką kobiety ciężarne

– w ramach indywidualnej i grupowej praktyki położnej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112 poz.654, ze zm.)

– na stanowiskach kierowniczych i zarządzając zespołami położnych

– zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

– zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach, którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

– zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia

– zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie

– zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

– sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Studia realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Prowadzimy takie kierunki jak: pedagogika, psychologia – nowość od 2019 roku, zarządzanie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo* (*kierunek w przygotowaniu).

Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia o bardzo szerokim zakresie, a także prowadzi szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne oraz kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Z ofertą edukacyjną Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej można zapoznać się na stronie www.euh-e.edu.pl, a wszystkie aktualne informacje odnośnie działalności uczelni publikowane są na Facebooku.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY

 • Jedyne takie muzeum

  Od ubiegłego roku przy remizie OSP w Siwiałce działa jedyny w Powiecie Starogardzkim skansen strażacki. Znajdujące się w nim pojazdy od lat nie są w służbie. Choć jak mówią...
 • Kolejna ulica w Starogardzie wyremontowana

  Dobiegł końca remont ulicy Gimnazjalnej na długości około 200 metrów. Ulica ma nowy dywanik asfaltowy, krawężniki, chodniki i obrzeża trawnikowe. Inwestycja kosztował blisko 400 tys. zł. Ulicę wyremontowała firma...
 • Odpowie za posiadanie znacznej ilości amfetaminy

  Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczną ilość środków odurzających. W wyniku przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram amfetaminy. Narkotyk ukryty był w pokoju pod szafą. Mieszkaniec...
 • Ekologicznie i ekonomicznie

  Starogard ogranicza koszenie trawników na wybranych terenach miasta. Jest to proekologiczne działanie władz miasta, które ma na celu ochronę gleby przed wysychaniem, wzbogacenie miejskiego ekosystemu przyrodniczego, a także oczyszczenie...