Warto stosować zasadę wzajemnej kontroli

Rozmowa z Sebastianem Brauerem, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim. Jaka jest skala problemu nielegalnych składowisk na terenie Starogardu Gdańskiego? Na terenie Starogardu problem nielegalnych składowisk...

Rozmowa z Sebastianem Brauerem, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

Jaka jest skala problemu nielegalnych składowisk na terenie Starogardu Gdańskiego?

Na terenie Starogardu problem nielegalnych składowisk nie ma charakteru wielkoskalowego. Występuje on okresowo i lokalnie, zazwyczaj w tych samych miejscach.

Gdzie te składowiska się znajdują najczęściej i w których miejscach ludzie najczęściej pozbywają się śmieci?

Występowanie nielegalnych składowisk najczęściej obserwuje się na terenach niezurbanizowanych, które są rzadko odwiedzane przez ludzi. Do takich terenów możemy zaliczyć m. in. okolice ul. Tczewskiej, ul. Zielonej, ul. Grzybka, teren Piekiełek wraz ze ścieżką ekologiczną, okolice ul. Bilikiewicza, skarpę przy os. Nad Jarem, okolice ul. Rolnej, ul. Prusa, czy też obszar przy jeziorze Kochanka. Nielegalne wysypiska czasem występują również w ścisłym centrum miasta, na przykład przy podziemnych pojemnikach na odpady na Placu 16. Dywizji. Dużym problemem pod tym względem są także okolice większości rodzinnych ogrodów działkowych.

Jak wyglądają statystyki jeżeli chodzi o zaśmiecanie lub wywóz śmieci w miejsca, gdzie nie powinny one trafić?

Co roku stwierdzamy występowanie od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc, w których powstają tzw. „dzikie wysypiska”. Miejsca te są wykrywane m. in. na skutek przeprowadzania corocznego przeglądu terenów miejskich. Otrzymujemy również sygnały o takich miejscach od Straży Miejskiej, jak i od samych mieszkańców. Sprzątanie „dzikich wysypisk” na terenach gminnych odbywa się na bieżąco i jest finansowane z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem można powiedzieć, że za naganne zachowanie pojedynczych osób koszt ponoszą wszyscy mieszkańcy Starogardu. Warto więc stosować zasadę wzajemnej kontroli osób z naszego najbliższego otoczenia pod względem sposobu zbierania i zagospodarowania odpadów. Nie należy się również wstydzić, czy obawiać o bycie posądzanym o donosicielstwo, gdyż zgłoszenie problemu zaśmiecania odpowiednim służbom przyczynia się do ochrony środowiska, a także pozwala ograniczyć koszty związane z uprzątaniem nielegalnych składowisk.           

Czy macie sygnały, że na terenie miasta znajdują się jakieś składowiska z odpadami niebezpiecznymi?

Na szczęście na terenie Starogardu wśród nielegalnie składowanych odpadów nie stwierdzono dotychczas odpadów niebezpiecznych.

Czy monitorujecie zjawisko nielegalnych składowisk odpadów, w tym niebezpiecznych, i czy otrzymujecie z państwa pieniądze na realizację takich działań?

Jak już wspomniałem, zjawisko nielegalnych składowisk odpadów jest na bieżąco monitorowane. Nie da się jednak osiągnąć na tym polu 100% skuteczności. Osoby chcące pozbyć się odpadów w sposób nielegalny, aby pozostać nieuchwytne, najczęściej dopuszczają się tego procederu w porach wieczorno-nocnych oraz w miejscach, w których pozostają oni niezauważeni. Choć niekiedy mamy również do czynienia z bardziej zuchwałymi zachowaniami, gdzie osoby nielegalnie pozbywające się odpadów nie próbują się nawet z tym ukrywać. Na walkę z nielegalnymi wysypiskami śmieci nie otrzymujemy środków zewnętrznych z budżetu państwa, gdyż zgodnie z prawem utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Ustawa o odpadach wskazuje również, że w przypadku braku wykrycia faktycznego sprawcy posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości, na którym ciąży obowiązek usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów, jest władający powierzchnią ziemi, czyli w przypadku terenów miejskich Gmina Miejska Starogard Gdański, na której spoczywa wygospodarowanie środków na uprzątnięcie odpadów.       

Jakie działania prowadzicie jeżeli chodzi o wykrywanie takiego procederu, czy na przykład stosujecie fotopułapki?

Miasto jest dozorowane przez patrole Straży Miejskiej. Wykorzystujemy również system monitoringu miejskiego. Natomiast rozwiązanie w postaci fotopułapek nie jest stosowane.

Ile rocznie starogardzianie wytwarzają odpadów?

Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r. rocznie na jednego mieszkańca Starogardu Gdańskiego przypadało prawie 405 kg odpadów komunalnych.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY